Vedtægter for Fonden Aarhus 2017

1. NAVN
1.1 Fondens navn er Fonden Aarhus 2017 (herefter Fonden).

2. STIFTER
2.1 Fonden er stiftet af Aarhus Kommune.

3. HJEMSTED
3.1 Fondens hjemsted er i Aarhus Kommune.

4. FONDENS FORMÅL
4.1 Fonden er en erhvervsdrivende fond, som har til formål, at styrke den langsigtede udvikling og betydning af kunst- og kulturlivet i Aarhus og Region Midtjylland og bidrage til at styrke den europæiske kulturs mangfoldighed.
Fonden skal øge Aarhus og Region Midtjyllands synlighed og tiltrækningskraft nationalt og internationalt og udvikle europæisk kultursamarbejde og dialog.
Fonden skal planlægge og gennemføre værtskabet for Europæisk Kulturhovedstad 2017, og yde støtte til arrangementer og projekter op til, under og efter kulturhovedstadsåret 2017.
Fonden skal sikre, at kreativitet, innovation, viden og eksperimenter anvendes som brændstof for menneskelig udvikling og økonomisk vækst i Aarhus og Region Midtjylland.
Fonden skal fremme et mere aktivt medborgerskab gennem en bred og aktiv deltagelse samt fremme samfundsgavnligt engagement fra erhvervslivet, kultursektoren samt forsknings- og uddannelsessektoren i forberedelser og gennemførelse af Aarhus 2017 samt herefter.
Fonden skal bidrage til udvikling af åbne og medlevende bymiljøer, der fremmer fællesskab med plads til forskellighed.
Fonden skal understøtte tværfagligt samarbejde om bysamfundets udfordringer og fremme visionen om en bæredygtig fremtid – lokalt såvel som globalt.
4.2 Bestyrelsen kan foretage forretningsmæssige dispositioner i relation til projektet i form af fx salg af kunstgenstande, merchandise, fødevarer, bøger, undervisningsmateriale og andet, der efter bestyrelsens skøn har forbindelse til projektet.
4.3 Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder eller fordele.

5. GRUNDKAPITAL
5.1 Ved stiftelsen udgør Fondens grundkapital DKK 300.000. Beløbet er af stifteren, jf. pkt. 2.1, indbetalt i kontanter.
5.2 Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

6. FONDENS MIDLER
6.1 Bestyrelsen bestemmer under hensyntagen til Fondens formål, jf. pkt. 4, efter sit frie skøn, hvorledes Fondens midler skal anbringes.
6.2 Det er bestyrelsens ansvar, at Fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis.

7. FONDENS BESTYRELSE
7.1 Fondens bestyrelse består af 3 - 13 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer er følgende:
a) Borgmesteren i Aarhus Kommune
b) Kulturrådmand i Aarhus Kommune
c) Regionsrådsformanden i Region Midtjylland
d) 1 (et) medlem udpeget af Vækstforum for Region Midtjylland
e) 1 (en) politisk repræsentant udpeget af følgende kommuner i fællesskab: Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg
f) 1 (en) politisk repræsentant udpeget af følgende kommuner i fællesskab: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer
g) 1 (en) politisk repræsentant udpeget af følgende kommuner i fællesskab: Favrskov, Hedensted, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs
h) 6 (seks) eksterne medlemmer, som i første valgperiode udpeges af Aarhus Kommune
7.2 Aarhus Kommunes Borgmester er formand for bestyrelsen. Næstformanden vælges af bestyrelsen.
7.3 Bestyrelsesmedlemmer valgt i henhold til nærværende vedtægters pkt. 7.1, litra a-c og e-g, er indvalgt for den periode, de bestrider en kvalificerende post. Medlemmet der er udpeget i henhold til pkt. 7.1, litra d er udpeget for en periode der følger den kommunale valgperiode. Dette medfører, at den første valgperiode strækker sig fra Fondens stiftelse til den 31. december 2013.
7.4 For de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget i henhold til pkt. 7.1, litra h strækker første valgperiode sig fra Fondens stiftelse og til den 31. december 2015. Bestyrelsen er selvsupplerende ved valget af de medlemmer der vælges i henhold til pkt. 7.1, litra h, efter den første valgperiode (1. januar 2016 og fremefter). Efter den første periode vælges bestyrelsesmedlemmer valgt i henhold til pkt. 7.1, litra h for en periode af 3 (tre) år. Genvalg kan finde sted.
7.5 De eksterne medlemmer skal tilsammen besidde følgende kvalifikationer; indsigt i og viden om det lokale og regionale kulturmiljø, internationalt udsyn, administrativ og økonomisk ledelseserfaring, erfaring med ledelse af større komplekse projekter, erfaring med kommunikation og PR samt erfaring med at indgå sponsor- og partnerskabsaftaler med private aktører.

8. OPGAVER
8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Fondens virksomhed og det økonomiske ansvar for Fonden.
8.2 Fondsbestyrelsen leder Fonden i overensstemmelse med dennes formål og under iagttagelse af nærværende vedtægter.

9. BESTYRELSESARBEJDET
9.1 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller et medlem kræver det. Der skal dog minimum afholdes 4 møder om året.
9.2 Indkaldelsen finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.
9.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede, og alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
9.4 Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
9.5 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

10. FONDENS LEDELSE
10.1 Bestyrelsen skal ansætte en direktør, som varetager den daglige ledelse af fonden. Direktøren ansætter i samarbejde med bestyrelsen en direktion, herunder en programdirektør og en kommunikationschef. Direktionen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.
10.2 Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, ledsaget af andre medarbejdere efter direktørens og/eller bestyrelsens ønske. Kun bestyrelsesmedlemmer har stemmeret på bestyrelsens møder.

11. ÅRSMØDE
11.1 Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde), hvert år inden den 1. maj, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport.
11.2 Mødet finder sted i fondens hjemstedskommune eller andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.
11.3 Dagsordenen for fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:
1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
2. Godkendelse af fondens årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden, til uddelinger i henhold til vedtægten, eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning samt orientering om nye udpegede medlemmer.
5. Valg af revisor.

12. VEDERLAG TIL BESTYRELSEN
12.1 De eksterne medlemmer af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang.
12.2 Det årlige vederlag kan maksimalt udgøre DKK 100.000 for de eksterne bestyrelsesmedlemmer, der påtager sig en formandspost for et bestyrelsesudvalg. De øvrige eksterne bestyrelsesmedlemmers vederlag kan ikke overstige vederlaget til de bestyrelsesmedlemmer der bestrider en formandspost.
Beslutning om vederlagets størrelse træffes i henhold til pkt. 9.3.

13. REGNSKAB OG REVISION
13.1 Fondens regnskabsår følger kalenderåret.
13.2 Fondens regnskab skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

14. OVERSKUDSANVENDELSE
14.1 Anvendelsen af overskud kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af Fondens formål.

15. TEGNINGSRET
15.1 Fonden forpligtes udadtil ved underskrift af formanden plus et bestyrelsesmedlem eller samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening.
15.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

16. REGNSKABSÅR, ÅRSRAPPORT
16.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2012.
16.2 Årsrapporten skal give et retvisende billede af Fonden og dens finansielle stilling samt resultatet.

17. VEDTÆGTSÆNDRINGER, OPLØSNING OG EKSTRAORDINÆRE DISPOSITIONER
17.1 Bestyrelsen kan med 3/4 flertal af samtlige medlemmer i bestyrelsen og med tilladelse fra fondsmyndigheden foretage ændring i nærværende vedtægter, herunder Fondens formål. Det kan herunder besluttes, at Fonden skal fusionere med andre erhvervsdrivende fonde eller ved overtagelse af en dattervirksomhed, der er aktie- eller anpartsselskab, eller at Fonden skal opløses.
17.2 Ved likvidation eller opløsning uddeles et likvidationsprovenu eller overskud til en anden dansk fond eller forening med et formål i overensstemmelse med fondens formål i § 4.1 eller som på anden vis har et almenvelgørende eller almennyttigt formål.
17.3 Bestyrelsen må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.